Chế phẩm sinh học phòng ngừa vi khuẩn, vi nấm

P.lilacinus cũng có thể thúc đẩy quá trình phân hủy nhiều polyme hóa học (như thuốc trừ sâu, nước thải thuộc da, v.v.), điều này chứng tỏ sản phẩm này có tác dụng bảo vệ môi trường nhất định.